NPM换源加快下载速度

最近在使用npm命令时频繁报错,按照网上的换源方法不知道这么的行不通,[][1]

开了代理也是一样慢,一张瞎往github下载,又下载不动
后来在github发现了解决方案
[][2]

npm install -g mirror-config-china --registry=http://registry.npm.taobao.org
npm install 软件包名

这样就轻松的换到淘宝源了

[1]: https://img.shiyunhong.com/wp-content/uploads/2019/07/2019072412002852.webp [2]: https://img.shiyunhong.com/wp-content/uploads/2019/07/2019072412013850.webp